image/svg+xmlCeník služeb elektronických komunikací od 01/2021 Petr JANEČKA , Šumberova 358/42, 162 00 PRAHA 6, IČ: 159 128 41, neplátce DPH, tel. 603 410 651, e-mail: janecka@volny.cz A. INTERNET TARIF LAN 60 ( 60 Mbit/s download, 60 Mbit/s upload ) za 300.- Kč/měsíčně maximální rychlost 60 Mbit/s download, 60 Mbit/s upload inzerovaná rychlost 60 Mbit/s download, 60 Mbit/s upload běžně dostupná rychlost 37 Mbit/s download, 37 Mbit/s upload minimální rychlost 19 Mbit/s download, 19 Mbit/s upload TARIF LAN 120 ( 120 Mbit/s download, 120 Mbit/s upload ) za 400 .- Kč/měsíčně maximální rychlost 120 Mbit/s download, 120 Mbit/s upload inzerovaná rychlost 120 Mbit/s download, 120 Mbit/s upload běžně dostupná rychlost 73 Mbit/s download, 73 Mbit/s upload minimální rychlost 37 Mbit/s download, 37 Mbit/s upload TARIF WIFI 35 ( 35 Mbit/s download, 35 Mbit/s upload ) za 400 .- Kč/měsíčně maximální rychlost 35 Mbit/s download, 35 Mbit/s upload inzerovaná rychlost 35 Mbit/s download, 35 Mbit/s upload běžně dostupná rychlost 22 Mbit/s download, 22 Mbit/s upload minimální rychlost 11 Mbit/s download, 11 Mbit/s upload B. KABELOVÁ TELEVIZE ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÝ BALÍČEK za 100.- Kč/měsíčně až 120 digitálních TV programů v DVB-T/T2 BALÍČEK PLUS za 150.- Kč/měsíčně navíc dalších až 30 digitálních TV programů v DVB-T /T2
image/svg+xmlVšeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Firmou Petr JANEČKA , Šumberova 358/42, 162 00 PRAHA 6, IČ: 159 128 41, neplátce DPH, tel. 603 410 651, e-mail: janecka@volny.cz internetová adresa http://213.192.26.26:9009 nebo http://internet-televize.sweb.cz (dále jen poskytovatel) Podmínky upravují postup při uzavíráni smlouvy o poskytování veřejných komunikačních služeb (dále jen smlouva) mezi poskytovatelem a účastníkem (dále jen účastník), postup při vyřizováni stížností, základní práva a povinnosti smluvních stran a platební podmínky. Podmínky dále stanovují technické, provozní a organizační předpoklady nutné pro poskytování těchto komunikačních služeb. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. I. Charakteristika poskytovaných služeb A. INTERNET 1. Veřejné komunikační služby (dále jen služby) znamenají služby poskytované poskytovatelem spočívající v přístupu k sítím Internet a jejím službám. 2. Služby jsou poskytovány nepřetržitě s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých jsou služby poskytovány. 3. Poskytovatel se zavazuje dodávat službu účastníku prostřednictvím sítě poskytovatele do předávacího bodu – koncového zařízení účastníka dle zvoleného tarifu v požadované kvalitě: Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP 2/3 propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. V případě, že koncový uživatel změří jednu z uvedených odchylek, má právo ihned podat reklamaci na kvalitu služby. B. KABELOVÁ TELEVIZE 1. Poskytovatel se zavazuje ve spolupráci s dodavatelem programu a provozovatelem sítě DWP s.r.o. se sídlem Praha 8, Kobylisy, Kyselova 1185/2, PSČ 182 00, IČ: 27608883 dodávat účastníku prostřednictvím sítě poskytovatele televizní signál (dle zvolené aktuální programové nabídky) v digitální formě (DVB-T/T2) do předávacího bodu (koncový bod telekomunikační sítě), který je tvořen účastnickou TV zásuvkou na straně účastníka. Signálové parametry na účastnické zásuvce splňují požadavky ČSN EN 50083–7. Mechanické a elektrické parametry účastnických zásuvek jsou plně v souladu s ČSN EN 50083 Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály. Účastnická zásuvka je ve vlastnictví účastníka. 2. Poskytovatel se zavazuje k nepřetržitému přenosu televizního signálu v síti poskytovatele a dodávce do předávacího bodu v sjednaném rozsahu (počtu TV kanálů) za předpokladu, že není přerušena dodávka z příslušného zdroje TV signálu (terestrální či družicový vysílač). Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit, popř. rušit programovou nabídku, programovou náplň, přiřazení vysílacích kmitočtů jednotlivým programům, zejména při změně obecně závazných právních předpisů nebo podmínek programových smluv uzavřených s příslušnými televizními společnostmi nebo při jiné překážce bránící dodávce objednaných programů, která vznikla nezávisle na vůli poskytovatele. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za druh a obsah vysílaných programů, změny v jejich časovém rozvrhu či jejich dostupnost. 3. Poplatky za TV a rozhlasový přijímač stanovené zákonem nejsou nijak dotčeny. Poplatky vybírané autorskými svazy podle autorského zákona jsou hrazeny poskytovatelem z poplatku účastníka. Služba bude poskytnuta účastníkovi, který má kabelovou přípojku TKR a který uhradil vstupní instalační poplatek ve výši stanovené vlastníkem sítě TKR. Jestliže účastník kabelovou přípojku TKR nemá instalovánu, provede poskytovatel technické šetření o možnosti připojení k TKR. Na základě výsledku šetření, výpočtu a vyhodnocení ceny za připojení rozhodne o připojení, případně o finanční spoluúčasti účastníka. II. Vznik smluvního vztahu 1. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem, kterým je fyzická nebo právnická osoba způsobilou k právním úkonům. 2. Při uzavírání smluvního vztahu je účastník smluvního vztahu povinen prokázat svojí totožnost potřebnými doklady (podnikatelské subjekty zejména výpisem z obchodního rejstříku). Uzavřením smluvního vztahu se poskytovatel a účastník zavazují k dodržování těchto podmínek. 3. Smlouva obsahuje zejména identifikační údaje smluvních stran, kontaktní osobu, objednané služby, způsob úhrady plateb za služby, podpisy smluvních stran. 4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. III. Změna smlouvy Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky. Pro způsob uzavírání dodatků smlouvy platí přiměřeně ustanovení o jejím zřizování. IV. Trvání smlouvy 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. 2. Smluvní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí, odstoupením od smlouvy, uplynutím doby, smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby. 3. Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez udání důvodu smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 30 dní a počítá se od prvního dne po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, není-li dohodnuto jinak.
image/svg+xml4. Každá se smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, v případě, kdy druhá smluvní strana závažným způsobem a přes písemné upozornění porušila smluvní povinnosti a marně uplynula lhůta určená k nápravě. 5. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb v případě, že účastník porušil některá ustanovení podmínek, smlouvy či obecně závazného právního předpisu a po písemném upozornění poskytovatelem na takovéto porušení nezjednal ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného upozornění nápravu. 6. Je-li účastník v prodlení s úhradou s placením ceny za služby delším než 7 dní, je poskytovatel oprávněn bez dalšího pozastavit nebo přerušit poskytování služeb až do doby úplného zaplacení dlužné částky. O této skutečnosti bude poskytovatel účastníka informovat formou mailu, SMS zprávy nebo doporučeným dopisem. 7. Jestliže účastník odstranil příčiny, pro které bylo přerušeno poskytování služeb, poskytovatel neprodleně obnoví jejich poskytování. 8. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže účastník ve lhůtě 10 dní od přerušení poskytování služeb neodstranil příčiny, pro které byla služba přerušena. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 9. Ukončením smluvního vztahu není účastník zbaven povinnosti zaplatit poskytovateli ceny za poskytnuté služby a jiné výkony poskytnuté až do ukončení smluvního vztahu, ani odpovědnosti za případné škody způsobené poskytovateli. Tímto také nezanikají nároky poskytovatele na zaplacení neuspokojených pohledávek vzniklých v průběhu smluvního vztahu. 10. Finanční vypořádání vzájemným závazků bude provedeno do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy. V. Ceny a platební podmínky 1. Ceny za služby jsou placeny zálohově měsíčně na základě ceníku služeb, který je k dispozici i na internetově adrese poskytovatele. Jednorázové instalační poplatky jsou účtovány uživateli při instalaci, pravidelné měsíční poplatky jsou hrazeny vždy k 15. dni v měsíci na číslo účtu : 2400117004/2010 , + variabilní symbol ; za necelé měsíce se tyto poplatky účtují v poměrné části (za každý den). 2. Změny ceníku budou účastníkům oznámeny písemně nejméně 1 měsíc předem. 3. Účtovaná částka se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na účet u peněžního ústavu poskytovatele. Úhrada musí být provedena nejpozději ke dni splatnosti účtované částky, jinak je účastník v prodlení s placením. Poskytovatel má právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 4. Při přerušení poskytování služeb z důvodů závad sítě poskytovatele, trvající nepřetržitě déle než 48 hodin, pokud za závadu mající za následek přerušení provozu účastník neodpovídá, má účastník právo na vrácení poměrné části ceny za služby. Doba pro výpočet poměrné části ceny za služby, která má být vrácena, se počítá od okamžiku, kdy účastník závadu oznámil poskytovateli. 5. Předpokladem vrácení poměrné části ceny za služby je, že účastník bez zbytečného odkladu uvědomí poskytovatele o vzniku závady mající za následek přerušení provozu. VI. Práva a povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel je povinen zřídit a poskytovat služby za podmínek a v rozsahu uvedených v těchto podmínkách, smlouvě a obecně závazných právních předpisech. 2. Pokud bylo možno služby využít jen částečně, nebo je nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady bez zbytečného odkladu. 3. Poskytovatel může dočasně přerušit nebo omezit poskytování služeb v případě nezbytných úprav technického zařízení, měření nebo odstraňování poruch. 4. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí poskytovatel účastníkovi minimálně 3 dny předem. 5. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat soustavný dohled nad poskytováním služeb po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý kalendářní rok. 6. Poskytovatel neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnost služby nebo její části v případech, kdy k těmto poruchám, závadám nebo nefunkčnosti došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení ze strany účastníka nebo jiných osob.